"เรียนท่านผู้มีใบอนุญาต ผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ใบอนุญาตของท่านจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอให้ท่านมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ ซึ่งหากขาดการต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต่อไปถือว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗) "

กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคาร ๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

การต่ออายุใบอนุญาตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคาร ๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี
การประชุม CBRN National Team Consultative Meeting วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุโกศล พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อบรม การใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๘๐๕ ชั้น ๘ อาคาร ๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อบรมเชิงปฏิบัติการ การแจ้งข้อมูลการนำเข้า การส่งออกแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW
เพิ่มเติม..

ข้อมูลบริการสำหรับประชาชน

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และเอกสารวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศระเบียบเปรียบเทียบปรับ
ประกาศกำหนดแบบบัญชีผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก และนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
ประกาศสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตตามระดับความเสี่ยง
ประกาศกำหนดแบบบัญชีจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับรวมเล่ม)

เพิ่มเติม..

วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่กำหนดโดยหน่วยงานอื่น

แบบการขอรับบริการเชื้อจุลินทรีย์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รายการเชื้อโรคและสารพิษจากมนุษย์และสัตว์ที่มีการควบคุมการส่งออกของกลุ่มประเทศ Australia Group (AG)
"รายการเชื้อที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมการส่งออก"
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร
Accreditation in Microbiological Laboratories
WHO good practices for pharmaceutical microbiology laboratories

เพิ่มเติม..

รายการเอกสารเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525

ภาพถ่ายที่เหมาะสม
สรุปเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
แผนผังการดำเนินการขอจดแจ้ง
แผนผังการดำเนินการขออนุญาต
แผ่นพับ การต่ออายุใบอนุญาตผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก นำผ่าน
แผ่นพับ การขออนุญาตครอบครอง ผลิต จำหน่าย
แผ่นพับ การขออนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน
ระบบ National Single Window เพื่อการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

เพิ่มเติม..

เอกสารงานบริการ

แบบสอบถาม Online

การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เฉพาะบริการด่านหน้า)
...................................
การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สำหรับลูกค้าภายใน)
...................................
การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สำหรับส่งให้ผู้ถือใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง)
...................................

เพิ่มเติม..


แบบสอบถาม

คุณมีความพึงพอใจใน Web Site
ด้านใด
ด้านรูปแบบ
ด้านข้อมูล
ด้านความเร็ว
ด้านความทันสมัย


จำนวนผู้เข้าชม

79624

เริ่มนับวันที่ 2 กค 2556

Search


SEARCH หาใน WEB :
KM

ระบบงานบัญชีเชื้อโรคออนไลน์

NSW

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติ

นโยบายเว็บไซต์
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อแนะนำ : เว็บไซต์นี้ เหมาะกับ brower


Internet Exproer 9+
Google Chrome
Firefox
ปรับปรุงล่าสุด 9 มิถุนายน 2557